Vedtægter

Vedtægter for Skelhøje Borgerforening – revideret 22. marts 2016

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Skelhøje Borgerforening.
Foreningens hjemsted er Skelhøje, Viborg Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
– at bidrage til drift og bevarelse af Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus
– at bevare det aktive liv i Skelhøje, og
– at arrangere og støtte kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter for beboerne i Skelhøje og omegn.


Det præciseres at foreningen ikke har forpligtelser overfor Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus, men det tilstræbes, at foreningens aktiviteter foregår i og omkring huset.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer over 18 år, husstande og foreninger med tilknytning til Skelhøje og omegn. Indmeldelse sker ved betaling af kontingent for fuldt kalenderår. Udmeldelse sker ved manglende fornyelse af medlemskab eller ved henvendelse til formanden. Udmeldelse i løbet af kalenderåret medfører ikke tilbagebetaling af kontingent. Medlemskab giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art, ligesom det ikke medfører personligt ansvar for foreningens forpligtelser.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den første tirsdag i marts med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent referent og to stemmetællere.
2. Formandensberetning.
3. Kasserensberetning.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Valg til udvalg og fonden.
9. Eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 2 uger før afholdelse. Indkaldelse til generalforsamlingen varsles ved opslag på byens torv, hos byens forretningsdrivende og i kulturhuset. Forslag til lovændringer skal offentliggøres sammen med indkaldelsen. Alle betalende enkeltmedlemmer og max to medlemmer pr. husstand har stemmeret på generalforsamlingen. Almindeligt stemmeflertal er gældende ved afstemninger. Skriftlig afstemning skal anvendes, når mindst 5 af de fremmødte medlemmer ønsker dette, dog skal der altid afholdes skriftlig afstemning ved personvalg, hvis blot et medlem ønsker dette.
Referat underskrives af formand og referent og offentliggøres senest 2 uger efter generalforsamlingen.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Varsler og stemmeregler er som for ordinær generalforsamling.

§ 5 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne og revisor vælges for 2 år ad gangen. Der vælges hvert år 3 suppleanter og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Afgående bestyrelsesmedlemmer og revisor kan genvælges, men er ikke forpligtet til genvalg.

I økonomiske forhold, ud over almindelig drift, tegnes foreningen af formand og kasserer i fællig. Næstformandtræder ind ved forfald.

§ 6a Udvalg
En del af foreningens forskellige arrangementer kan varetages af udvalg. Der nedsættes udvalg i håb om at kan få flere borgere engageret i foreningens arbejde og arrangementer.

Et udvalg kan oprettes eller nedlægges på bestyrelsesmøder efter behov. Der kan være faste udvalg og midlertidige udvalg.

Bestyrelsen aftaler sammen med udvalgets medlemmer de overordnede rammer for udvalgets arbejde, varighed og eventuelle budget. Samtidig diskuteres med bestyrelsen den tilsigtede grad af overskud fra udvalgets aktiviteter.

For hvert udvalg vælges en kontaktperson som primær bindeled til bestyrelsen. Bestyrelsen udfører en liste over de gældende udvalg, udvalgets opgaver, deres rammer, budgetter og kontaktpersoner. Har udvalgene decidere drejebøger til forskellige arrangementer, gemmes kopier af disse hos bestyrelsen for at sikre kontinuitet.

For udvalgene er der ikke krav om faste møder med dertil hørende dagsordener, referater eller regnskaber. De er selvstyrende i hvorledes de udfører deres opgaver. Så længe budgettet ikke overskrides.

Med jævne mellemrum orienteres bestyrelsen om udvalgenes arbejde og tanker, så samlede planer for hele foreningens aktiviteter kan koordineres. Et udvalg kan bestå af forskelligt antal mennesker, men disse behøver ikke at inkludere medlemmer fra bestyrelsen. Afhængig af udvalgets struktur, afleverer udvalgene regnskaber for aktiviteter senest 1 måned efter afholdelse af aktiviteten/arrangementet. til bestyrelsens kasserer.

§ 7 Bestyrelsesmøder
Formanden eller et flertal af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøder afholdes mindst hver 2. måned. Formanden leder møderne og formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

Der skrives referat efter hvert bestyrelsesmøde, Dette referat skal godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer til vedtægterne kan foretages på de ordinære generalforsamlinger. Ændringsforslag skal indgives til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Vedtagelse af vedtægtsændringer fordrer mindst halvdelen af medlemmernes stemmer. Ved færre fremmødte end halvdelen kan en ekstraordinær generalforsamling indkaldes tidligst 2 uger senere. Denne er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.

§ 9 Kontingent
Kasseren har ansvaret for kontingentopkrævningen, er overordnet økonomisk ansvarlig og skal godkende budgetter.

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
Kontingent opkræves inden generalforsamlingen.
Regnskab for hvert enkelt arrangement skal godkendes af kasseren.

§ 10 Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret

§ 11 Økonomi
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 12 Foreningens nedlæggelse
Forslag om foreningens nedlæggelse behandles som forslag til vedtægtsændringer.

Ved nedlæggelse af foreningen anvendes eventuel formue til kulturelle eller almennyttige formål i Skelhøje.

§ 13 Vedtagelse
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. marts 2016